مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SIADH

مخفف عبارت SIADH

Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone
سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری...
T3

مخفف عبارت T3

Triiodothyronine
تری‌یدوتیرونین یا T۳ با فرمول شیمیایی...
CRH

مخفف عبارت CRH

Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
DMPA

مخفف عبارت DMPA

Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...
DMPA

مخفف عبارت DMPA

Depot medroxyprogesterone acetate
MPA مخفف است. DMPA که در استرالیا وجود...
SSBG

مخفف عبارت SSBG

sex steroid-binding globulin
گلیکوپروتئین است که متصل به هورمون های...