مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LFM

Lateral Force Microscopy

میکروسکوپ نیروی جانبی
LFM
ارسال نظر

ارسال نظر