مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASTER

مخفف عبارت ASTER

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
SDN

مخفف عبارت SDN

Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌افزاری...
EBD

مخفف عبارت EBD

El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...
TSL

مخفف عبارت TSL

Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...