مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MD

مخفف عبارت MD

Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...