مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TRORS

مخفف عبارت TRORS

Total Rate Of Return Swap
مبادله کل بازده با نام‌های دیگر مبادله...