مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPT

مخفف عبارت IPT

Ideh Pardaz Tabriz
آی پی تی مخفف کلمه های ایده پردار تبریز...
BSC

مخفف عبارت BSC

Binary Symmetric Channel
کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال...