مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIPS

مخفف عبارت MIPS

Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages
میپس یک معماری مجموعه دستورالعمل (ISA)...
PCMCIA

مخفف عبارت PCMCIA

Personal Computer Memory Card International Association
انجمن بین المللی کارت حافظه کامپیوترهای...
LIPS

مخفف عبارت LIPS

Logical Interences Per Second
واحد اندازه‌‌گیری سرعت برای کامپیوترهای...
VMSP

مخفف عبارت VMSP

Virtual Machine System Product
سیستم عاملی برای کامپیوترهای بزرگ IBM....
MFLOPS

مخفف عبارت MFLOPS

Million Floating Point Operation Per Second
علامت اختصاری MFLOPS یک میلیون عملیات...
MCC

مخفف عبارت MCC

Microelectric and Computer technology Corporation
علامت اختصاری MCC انجمن ریزالکترونیک و...