مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BTS

مخفف عبارت BTS

Base Tranceiver Station
در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با...