مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MNP

مخفف عبارت MNP

Mobile Number Portability
ترابردپذیری شماره تلفن همراه فرایندی...