مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NEA

مخفف عبارت NEA

National Endowment for the Arts
پشتوانه ملی هنرهای آمریکا نام یک سازمان...
RISD

مخفف عبارت RISD

Rhode Island School of Design
مدرسه طراحی رود آیلند که به اختصار RISD...
UFC

مخفف عبارت UFC

Ultimate Fighting Championship
مبارزه قهرمانی نهایی یک سازمان برگزاری...