مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCR

مخفف عبارت SCR

Silicon Controlled Rectifier
SCR یکسوکننده کنترل شده سیلیکونی....
TEM

مخفف عبارت TEM

Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نوعی...
SEM

مخفف عبارت SEM

Scanning Electron Microscope
میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM نوعی...