مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASPE

مخفف عبارت ASPE

Assistant Secretary for Planning and Evaluation
معاون برنامه ریزی و ارزیابی وزیر امور...