مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PFC
مخفف عبارت PFC
Power factor correction
اصلاح ضریب توان فرآیند تعدیل ضریب توان...