مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPL

مخفف عبارت SPL

Sound Pressure Level
مقیاس آکوستیکی اندازه گیری انرژی صوت ....
MAC

مخفف عبارت MAC

Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MAC...