مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BV

مخفف عبارت BV

Bacterial Vaginosis
واژینوز باکتریایی در اثر رشد بیش از حد...
TCS

مخفف عبارت TCS

Traction Control System
سیستم ترمز کنترل کششی شرایط موقعیتهای...
UEFI

مخفف عبارت UEFI

Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم عامل...