مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGTV

مخفف عبارت IGTV

InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
OSTM

مخفف عبارت OSTM

Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر روی...
CVSS

مخفف عبارت CVSS

Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...