مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
BI

مخفف عبارت BI

Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل...
SDIO

مخفف عبارت SDIO

Secure Digital Input/Output
استاندارد برای لوازم جانبی که کارایی...
BJT

مخفف عبارت BJT

Bipolar Junction Transistor
ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی، این نوع...