مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IA

مخفف عبارت IA

Internet Archive
بایگانی اینترنت (IA) یک سازمان ناسودبر...