مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

کله سر

مخفف عبارت کله سر

کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا
کُلُّهُ سِرّ به معنی «همه آنها راز...
MVV

مخفف عبارت MVV

Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...