مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RMS

مخفف عبارت RMS

Room Mean Square
یک استاندارد بین المللی جهت اندازه گیری...