مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EVP

مخفف عبارت EVP

Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
XBRL

مخفف عبارت XBRL

eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان...
SMT

مخفف عبارت SMT

Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...
سناد

مخفف عبارت سناد

سامانه نام‌نویسی الکترونیکی دانش‌آموزان
این پروژه برای سال دوم با انجام برخی...