مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCCT

مخفف عبارت PCCT

Photon-Counting Computed Tomography
توموگرافی کامپیوتری شمارش فوتون (PCCT)...
EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
ENIAC

مخفف عبارت ENIAC

Electronic Numerical Integrator And Computer
در سال ۱۹۴۳ میلادی فیزیکدانی بنام دکتر...
EVP

مخفف عبارت EVP

Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
XBRL

مخفف عبارت XBRL

eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان...
SMT

مخفف عبارت SMT

Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...