مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CC

مخفف عبارت CC

Cubic Centimetre
سانتيمتر مكعب. (حجم موتور اتومبيلها با...