مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XHTML

Extensible Hyper Text Markup Language

زبان امتدادپذیر نشانه‌گذاری فرامتن یا اکس‌اچ‌تی‌ام‌ال همان اچ‌تی‌ام‌ال است به همراه رعایت دقیق تمامی قواعد و دستورات نحوی نزدیک‌تر به زبان اکس‌ام‌ال که موجبات افزایش اطمینان از عمل‌کرد صححیح سندها در شرایط پیچیده‌تر موجود در اینترنت امروزین را فراهم می‌سازد. XHTML ها، نوع‌های سندها و ماژول‌ها در حال حاضر و در آینده هستند که در واقع زیر مجموعه و گسترش یافته HTML4 است. این نوع اسناد بر پایه XML هستند هستند و برای کار در ترکیب با عامل کاربر مبتنی بر XML طراحی شده‌اند.

XHTML جایگزینی برای HTML و در واقع آخرین نسخه آن در حال حاضر است.
XHTML
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود