مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MBC

مخفف عبارت MBC

Middle east Broadcasting Center
مرکز پخش خاورمیانه یا به اختصار...