مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DRO

مخفف عبارت DRO

Differential Reinforcement of Other behavior
DRO کلمه ای است که مطلق به رشته...
IPU

مخفف عبارت IPU

the Invisible Pink Unicorn
اسب تک‌شاخ صورتی نامرئی (IPU) یکی از...