مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FFM

مخفف عبارت FFM

Five-Factor Model
در روان‌شناسی،مدل پنج عاملی شخصیت (FFM)...
PSF

مخفف عبارت PSF

Point Spread Function
تابع نقطه گستر یک مفهوم است که در فیزیک...
UNDP

مخفف عبارت UNDP

United Nations Development Programme
برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP،...