مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRL

مخفف عبارت SRL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
شرکت مسئولیت محدود (SRL) یا اس‌آر‌ال به...
LOC

مخفف عبارت LOC

Limiting Oxygen Concentration
محدود کردن غلظت اکسیژن، (LOC)، یا غلظت...
ASFAR

مخفف عبارت ASFAR

Americans for a Society Free of Age Restrictions
آمریکایی‌ها برای جامعه رها از...
SSBG

مخفف عبارت SSBG

sex steroid-binding globulin
گلیکوپروتئین است که متصل به هورمون های...