مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPS

مخفف عبارت TPS

Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
ACID

مخفف عبارت ACID

Atomic, Consistent, Isolated, and Durable
ACID از 4 قاعده تشکیل شده است (Atomic,...