مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

حدک

مخفف عبارت حدک

حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کردستان (حدک، HDK) یک حزب...
ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
HACCP

مخفف عبارت HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point
روش تجزیه و تحلیل خطرو کنترل نقاط...
PDM

مخفف عبارت PDM

Pulse Duration Modulation
PDM مدلاسیون (تلفیق) زمانی پالس که در...