مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDS

مخفف عبارت RDS

Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
CRISPR

مخفف عبارت CRISPR

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...
COPD

مخفف عبارت COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) یک...