مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EEPROM

مخفف عبارت EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
DWI

مخفف عبارت DWI

Diffusion Weighted Imaging
تصویرگیری پخش وزنی یا تصویرگیری دیفیوژن...
PPM

مخفف عبارت PPM

Pulse Position Modulation
PPM مدلاسیون (تلفیق) زمانی پالس که در...
PDM

مخفف عبارت PDM

Pulse Duration Modulation
PDM مدلاسیون (تلفیق) زمانی پالس که در...
PAM

مخفف عبارت PAM

Pulse Amplitude Modulation
مدلاسیون (تلفیق) دامنه پالس که سبب...