مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SUMO

مخفف عبارت SUMO

Suggested Upper Merged Ontology
یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی...
URL

مخفف عبارت URL

Uniform Resource Locator
نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال...