مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SARS

مخفف عبارت SARS

Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویروس...
RDS

مخفف عبارت RDS

Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
MVV

مخفف عبارت MVV

Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...
URTI

مخفف عبارت URTI

Upper Respiratory Tract Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا...