مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HALCA

مخفف عبارت HALCA

Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
آزمایشگاه فوق پیشرفته ارتباطات و نجوم...
IMF

مخفف عبارت IMF

Impossible Missions Force
نیروی ماموریت غیرممکن یکی از بخش های...
UNAMA

مخفف عبارت UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan
ماموریت کمکی سازمان ملل متحد در...