مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AF

مخفف عبارت AF

Atrium Fibrilation
آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم...