مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNU

مخفف عبارت PNU

Payame Nour Univesity
دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های...
TANK

مخفف عبارت TANK

Transit Authority of Northern Kentucky
مقامات حمل و نقل شمال کشور کنتاکی...