مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ع
مخفف عبارت ع
علیه السلام
پسوند «علیه السلام» برای احترام به مقام...