مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PCCT

Photon-Counting Computed Tomography

توموگرافی کامپیوتری شمارش فوتون (PCCT) شکلی از توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس (CT) است که در آن اشعه ایکس با استفاده از آشکارساز شمارش فوتون (PCD) که برهمکنش‌های فوتون‌های منفرد را ثبت می‌کند، شناسایی می‌شود. با پیگیری انرژی ذخیره‌شده در هر تعامل، پیکسل‌های آشکارساز PCD هر کدام یک طیف انرژی تقریبی را ثبت می‌کنند و آن را به یک تکنیک CT طیفی یا انرژی تفکیک‌شده تبدیل می‌کنند. در مقابل، اسکنرهای متعارف سی تی از آشکارسازهای ادغام کننده انرژی (EID) استفاده می کنند، که در آن انرژی کل (به طور کلی از تعداد زیادی فوتون و همچنین نویز الکترونیکی) که در یک پیکسل در طول یک دوره زمانی ثابت ذخیره می شود، ثبت می شود. بنابراین، این EID ها فقط شدت فوتون را ثبت می کنند که با عکاسی سیاه و سفید قابل مقایسه است، در حالی که PCD ها نیز اطلاعات طیفی را ثبت می کنند، مشابه عکاسی رنگی.

اولین سیستم PCCT تایید شده بالینی توسط سازمان غذا و دارو (FDA) در سپتامبر 2021 تایید شد.
PCCT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود