مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISU

مخفف عبارت ISU

Imam Sadegh University
دانشگاه امام صادق دانشگاهی در رشته‌های...
UART

مخفف عبارت UART

Universal Asynchronous Receiver Transmitter
دستگاهی که دادهٔ موازی را به دادهٔ سری...