مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...
CEN

مخفف عبارت CEN

Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای...