مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WIPP

مخفف عبارت WIPP

Waste Isolation Pilot Plant
تاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعات مشهور...