مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UCD

مخفف عبارت UCD

University of California Davis
دانشگاه کالیفرنیا در دیویس (UCD) از...