مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC

مخفف عبارت AC

Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
SPL

مخفف عبارت SPL

Sound Pressure Level
مقیاس آکوستیکی اندازه گیری انرژی صوت ....
MDS

مخفف عبارت MDS

Multi Dimensional Scaling
یک نوع مدل سازشی در مدلهای تصمیم گیری...
BI

مخفف عبارت BI

Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل...
FDN

مخفف عبارت FDN

Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...