مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPD

مخفف عبارت SPD

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)...
PTA

مخفف عبارت PTA

Prevention of Terrorism Act
قانون پیشگیری از تروریسم (PTA) یک قانون...
IRISF

مخفف عبارت IRISF

Islamic Republic of Iran Skating Federation
فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران...
CPJ

مخفف عبارت CPJ

The Committee to Protect Journalists
کمیته حمایت از روزنامه نگاران یک سازمان...
هسا

مخفف عبارت هسا

هواپیما سازی ایران
شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) از...