مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DOI

مخفف عبارت DOI

Digital Object Identifier
نشانگر دیجیتالی شیء ، یک رشتهٔ نویسه...
URL

مخفف عبارت URL

Uniform Resource Locator
نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال...
IP

مخفف عبارت IP

Internet Protocol Address
نشانی پروتکل اینترنت یا به اختصار نشانی...
IP

مخفف عبارت IP

Internet Protocol Address
نشانی پروتکل اینترنت یا به اختصار نشانی...