مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIID

مخفف عبارت BIID

Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخفف...
PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
TCP

مخفف عبارت TCP

Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...
MAF

مخفف عبارت MAF

Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...