مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBC
مخفف عبارت LBC
Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
JSON
مخفف عبارت JSON
JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...
ASHRAE
مخفف عبارت ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
CEN
مخفف عبارت CEN
Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای...
LOC
مخفف عبارت LOC
Library Of Congress
کتابخانه ملی کنگره آمریکا کتابخانه ملی...
NARA
مخفف عبارت NARA
National Archives and Records Administration
دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، مرکز...
BMS
مخفف عبارت BMS
Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری...