مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MRSA

مخفف عبارت MRSA

Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم به متی...