مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PNE

مخفف عبارت PNE

Primary Nocturnal Enuresis
شب‌ادراری یا شب‌میزی به حالتی گفته...
DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
BFHI

مخفف عبارت BFHI

Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اختصار...
ADHD

مخفف عبارت ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD) یک...
CRC

مخفف عبارت CRC

Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون...