مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
نوپا

مخفف عبارت نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
PCRM

مخفف عبارت PCRM

Physicians Committee for Responsible Medicine
کمیته پزشکان برای پزشکی مسئولانه (PCRM)...
GISS

مخفف عبارت GISS

Goddard Institute for Space Studies
انستیتوی گودارد برای مطالعات فضایی...
IICHS

مخفف عبارت IICHS

Institute for Iranian Contemporary Historical Studies
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (IICHS)...
WRI

مخفف عبارت WRI

Institute of Water Research
مؤسسه تحقيقات آب (WRI) به عنوان يكي از...
IERA

مخفف عبارت IERA

Iranian Educational Research Association
انجمن پژوهش های آموزشی ایران اهداف به...
ASI

مخفف عبارت ASI

Anthropological Society of Iran
انجمن انسان شناسی ایران یک نهاد علمی...